ในปัจจุบันหลายๆ องค์กรหรือบริษัทเริ่มให้ความสนใจกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเริ่มคิดหาวิธีที่จะทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจน้อยที่สุด ซึ่งการใช้กระดาษก็เป็นหนึ่งกิจกรรมใกล้ตัวที่มีผลกระทบต่อป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วิธีการลดขยะด้วยกลยุทธ์ 5R จึงมักจะถูกนำมาประยุกต์ใช้ แต่ก็ไม่ได้เหมาะกับในทุกสถานการณ์เสมอไป กระดาษ ECO จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้แทนกระดาษทั่วไปได้แล้วยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งเหตุผลดีๆ นั้นมีดังนี้

1.กระดาษ ECO ช่วยลดการตัดต้นไม้

กระดาษทั่วไปมีวัตถุดิบหลักในการทำกระดาษนั่นคือเยื่อไม้ซึ่งได้จากต้นไม้ และการจะผลิตกระดาษใหม่ก็ต้องตัดต้นไม้ใหม่อีกครั้ง แตกต่างจากกระดาษ ECO ที่ผลิตจากการนำเศษกระดาษไม่ใช้แล้วมาผสมกับเศษวัสดุการเกษตรเหลือใช้ทดแทนการใช้เยื่อไม้ใหม่ ถือเป็นการรีไซเคิลอีกรูปแบบหนึ่งและยังช่วยลดขยะได้มาก ยิ่งสัดส่วนที่เป็นวัตถุดิบรีไซเคิลสูงเท่าไหร่ แสดงว่ายิ่งช่วยลดการตัดต้นไม้ลดลงไปได้มากเท่านั้น เช่น 50% EcoFiber หมายความว่าในการผลิตกระดาษนี้ลดการตัดต้นไม้ลงไปได้ครึ่งหนึ่ง และแน่นอนว่าถ้าเป็น 100% EcoFiber ก็แสดงว่ากระดาษนั้นผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิลทั้งหมด ดังนั้นจึงสามารถเรียกได้ว่ากระดาษ ECO คือกระดาษอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.กระดาษ ECO ช่วยลดการใช้พลังงานและมลพิษ

ในการผลิตกระดาษจะมีขั้นตอนตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การขนส่ง จะเห็นได้ว่ากระบวนการเหล่านี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแค่เฉพาะต้นไม้ที่ตัดมาใช้ผลิตกระดาษอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงพลังงานที่ต้องใช้และมลภาวะที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้วย ซึ่งมาตรฐานสากลของกระดาษ ECO ที่ถูกกำหนดโดยองค์กร FSC (Forest Stewardship Council) หรือ PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Scheme) นั้นไม่ได้มีแค่การควบคุมการจัดหาวัตถุดิบ แต่ยังรวมไปถึงกระบวนการผลิตที่มีข้อกำหนดให้โรงงานที่ผลิตต้องได้รับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO14001 และ EU Ecolabel เราจึงมั่นใจได้ว่ากระดาษ ECO นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำแน่นอน

3.กระดาษ ECO ช่วยให้คุณทำงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน

ในการทำงานปกติ  กระดาษที่สะอาดและใหม่ถือเป็นทรัพยากรที่องค์กรหรือบริษัทขาดไม่ได้  และการลดปริมาณการใช้กระดาษก็ไม่สามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรม

เพราะงานเอกสารบางอย่างในบริษัทหรือองค์กรนั้นไม่สามารถที่จะช่วยรักษาธรรมชาติด้วยการใช้กระดาษ Reuse หรือลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้ ดังนั้นกระดาษ ECO จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยให้เราได้กระดาษที่ใหม่ สะอาด และคุณภาพดีเหมือนกระดาษทั่วไปมาใช้ และยังช่วยให้เราได้รักษาสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกัน

4.กระดาษ ECO ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและบริษัท

จากที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าการเลือกใช้กระดาษ ECO มีข้อดีเยอะแยะมากมาย  ทั้งเรื่องของการลดการตัดไม้ทำลายป่า เรื่องของการลดพลังงานที่ต้องใช้และมลภาวะที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตกระดาษ  เพราะฉะนั้นการที่องค์กรหรือบริษัทของคุณเลือกใช้กระดาษ ECO ก็เท่ากับว่าองค์กรหรือบริษัทของคุณได้มีส่วนช่วยในการลดการตัดต้นไม้ ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตกระดาษ ช่วยให้องกรณ์ของคุณมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นนั่นเอง

กระดาษ

จะเห็นได้ว่าเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างกระดาษบางๆ ไม่กี่แผ่น กลับส่งผลกระทบในหลายๆมิติและหลายๆแง่มุม ดังนั้นในครั้งถัดไป ก่อนจะเลือกซื้อกระดาษให้ลองมองหาสัญลักษณ์ EcoFiber ดูก่อนสักนิด เพราะสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท้ายที่สุดมันก็จะส่งผลกระทบต่อตัวเราและสังคมในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้เพื่อตัวของเราเองนะคะ

 

shares