ล่าสุดกับสถานการณ์ประกาศปิดสถานที่เสี่ยง เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่ง Lockdown ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ร้านค้าและสถานประกอบการหลายแห่งต้องประกาศปิดชั่วคราวหรือเลิกกิจการ ส่งผลให้พนักงานและลูกจ้างหลายต่อหลายคน ต้องตกอยู่ในสถานะ ‘ว่างงาน’

แต่รู้หรือไม่ หากอยู่ๆ คุณว่างงาน เพราะโดนเลิกจ้าง คุณมีสิทธิที่จะได้รับเงินชดเชย รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ จากกองทุนประกันสังคม วันนี้ออฟฟิศเมทมีรายละเอียดเกี่ยวกับประกันสังคมและขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคมมาฝากกัน ใครที่กำลังว่างงานอยู่ อย่าเพิ่งท้อ อ่านบทความนี้แล้วเตรียมตัวไปใช้สิทธิกันเลยค่ะ

ประกันสังคม คืออะไร?

ประกันสังคม คือสวัสดิการที่รัฐมอบให้กับผู้เป็นลูกจ้าง โดยหักเงินจากฐานเงินเดือน 5% เพื่อนำไปสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ซึ่งผู้เป็นลูกจ้างจะได้รับประโยชน์จากเงินที่ถูกหักไปนี้ ในยามเจ็บป่วย คลอดบุตร ตกงาน หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต ถือเป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตให้แก่เหล่าสมาชิกผู้ประกันตน

แล้วสมาชิกผู้ประกันตน คือใครบ้าง?

ผู้ประกันตน มีทั้งหมด 3 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภท จะได้รับเงื่อนไขของการคุ้มครองต่างกัน ในวันนี้เราจะมาพูดถึงผลประโยชน์การคุ้มครองผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือเหล่าพนักงานเอกชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกันตนเพียงประเภทเดียวที่ได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมในกรณีว่างงาน ไปดูกันเลยค่ะ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันสังคม ในกรณีเป็น ‘ผู้ว่างงาน’

โดยปกติแล้ว ผู้ประกันตนที่กลายเป็นผู้ว่างงานทุกคนจะได้รับผลประโยชน์หรือเงินชดเชยจากประกันสังคมอยู่แล้ว แต่ในปีนี้ยังผลประโยชน์ยังครอบคลุมไปถึงการว่างงานที่มีสาเหตุมาจากไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

หากคุณว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย

 • อยู่บ้านเฉยๆ ไม่ได้ทำงาน เพราะนายจ้างไม่ให้ทำงาน หรือมีเหตุให้คุณต้องกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ ประกันสังคมจ่ายเงินชดเชย 50% ของเงินเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
 • หน่วยงานรัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการหรือปิดสถานประกอบการชั่วคราว ประกันสังคมจ่ายเงินชดเชย 50% ของเงินเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

หากคุณว่างงานจากการลาออกหรือโดนเลิกจ้าง

 • ว่างงาน จากการลาออก ประกันสังคมจ่ายเงินชดเชย 45% ของเงินเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน 
 • ว่างงาน จากการถูกเลิกจ้าง ประกันสังคมจ่ายเงินชดเชย 70% ของเงินเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังมีผลประโยชน์เพิ่มเติมมอบให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตน คือ

 • ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จาก 5% เหลือ 4% เป็นเวลา 6 เดือน  
 • ขยายเวลาการส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน ในงวดเงินเดือน เดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ออกไปอีก 3 เดือน

คุณสมบัติของผู้ว่างงานที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เงินชดเชยจากประกันสังคม

คุณสมบัติของผู้ว่างงานที่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคม ในข้อแรก คือ คุณต้องเป็นผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และว่างงานมาไม่ต่ำกว่า 8 วัน โดยขอบเขตการว่างงาน ต้องมาจากกรณีลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้าง ถูกเลิกจ้าง รัฐสั่งปิดกิจการ นายจ้างปิดกิจการ หรือเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคระบาด

แต่ประกันสังคมจะไม่จ่ายเงินชดเชย หากคุณว่างงานจากกรณี ดังต่อไปนี้

 • ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดโดยเจตนา
 • จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
 • ฝ่าฝืนกฏระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน
 • ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน
 • ประมาทเลินเล่อ จนทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง
 • จำคุก 

หากเช็กแล้วว่าตัวเองมีคุณสมบัติเป็นผู้ว่างงานที่จะได้รับเงินชดเชย ก็ไปดูขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคมกันเลยค่ะ

3 ขั้นตอน ขอรับเงินชดเชยประกันสังคม ในกรณีว่างงานเพราะพิษโควิด-19

ขั้นตอนที่ 1 กรอกคำร้องผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th เพื่อกรอกคำร้องขอรับผลประโยชน์ ผ่านระบบ e-Form เลือก ‘แบบฟอร์มขอรับผลประโยชน์ กรณีว่างงาน’ จากนั้นรอการตรวจสอบจากสำนักงานประกันสังคม

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ณ สำนักงานประกันสังคม 

เมื่อคุณผ่านขั้นตอนแรกและได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ประกันสังคมจะเรียกเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน *แบบฟอร์ม สปส.2-01/7 และหน้าแรกของสมุดบัญชีสำหรับรับเงินชดเชย ซึ่งคุณสามารถนำไปยื่นได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ของจังหวัด

*ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สปส.2-01/7 ได้ที่ https://bit.ly/33XAeDb

ขั้นตอนที่ 3 ลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน บนเว็บไซต์กรมการจัดหางาน

ก่อนได้รับเงินชดเชย คุณต้องลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน empui.doe.go.th และต้องรายงานตัวทุกๆ 1 เดือน ว่าคุณได้งานใหม่แล้วหรือยังคงว่างงานอยู่

เรียกได้ว่า สบายใจไปหนึ่งเปราะสำหรับผู้ว่างงานที่เป็นผู้ประกันตน ถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเข้าข่ายการเป็นผู้ประกันตนตามที่เรากล่าวไป อย่าลืมรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง เข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชยกันนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1803496

3 CommentsClose Comments

3 Comments

 • ชาตรี ผาใต้
  Posted September 16, 2020 at 11:42 pm 0Likes

  ก่อนหน้าเคยมีสิทธิ ม 39 แล้วกลับไปทำงาน ได้ 1 เดือน กับ 7 วัน มีเหตุจำเป็นเรื่องธุระกิจส่วนตัว อย่างนี้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยไหม เพราะส่ง ปกส อย่างต่อเนื่อง

 • ชาตรี ผาใต้
  Posted September 16, 2020 at 11:44 pm 0Likes

  ก่อนหน้าเคยมีสิทธิ ม 39 แล้วกลับไปทำงาน ได้ 1 เดือน กับ 7 วัน มีเหตุจำเป็นเรื่องธุระกิจส่วนตัว อย่างนี้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยไหม เพราะส่ง ปกส อย่างต่อเนื่อง เพราะไปขึ้นทะเบียนแล้ว รายงานตัวแล้วก็เงียบ!!

  • Nattanee
   Posted September 28, 2020 at 1:20 pm 0Likes

   กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินชดเชยในระยะเวลาจำนวน200วันเต็ม หรือได้แค่ จำนวน6เดือน ตามที่รายงานตัวค่ะ

Leave a comment

shares