รายการลดหย่อนภาษีปี 2561 กลุ่มที่4: ลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

4.1ลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย

ผู้ยื่นภาษีสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามจ่ายจริง ต่อที่อยู่อาศัยหนึ่งหลังได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ที่อยู่อาศัยในที่นี้สามารถเป็นได้ทั้งบ้านเดี่ยว คอนโด ห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ ฯลฯ และหากมีการกู้ร่วมกัน การใช้สิทธิลดหย่อนจะต้องหารเท่าๆ กัน เช่นหากมีการกู้ร่วม 2 คน จะได้สิทธิสูงสุดคนละ 50,000 บาท ต่อที่อยู่อาศัย 1 หลัง

นอกจากนี้คุณจะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อคุณอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆ ต้องมีการนำบ้านไปจำนองเพื่อค้ำประกันค่าซื้อบ้าน หรือสร้างบ้าน รวมถึงเจ้าหนี้จำนองต้องเป็นสถาบันทางการเงินที่กฎหมายอนุญาต อย่างธนาคาร เป็นต้น

4.2ลดหย่อนภาษีเที่ยวเมืองรอง

ผู้ยื่นภาษีสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่สูงสุด 15,000 บาท โดยระยะเวลาในการท่องเที่ยวภายในวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ 55 จังหวัดที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้คือ ค่าที่พัก โรงแรม โฮมสเตย์ต่างๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว และแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว โดยใช้ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน

4.3ลดหย่อนภาษีค่ารับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต

ผู้ที่มีเงินได้จากค่าเช่า ค่าวิชาชีพอิสระ ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ เงินได้จากการประกอบธุรกิจอื่นๆ (รายได้ประเภทที่ 5-8) สามารถนำค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตเหล่านี้ไปลดหย่อนภาษีเพิ่มได้อีก 1 เท่าจากค่าธรรมเนียมที่แบกรับจริง แต่เงินได้ทั้ง 4 ประเภท (ประเภทที่ 5-8)ที่ได้รับตลอดทั้งปีต้องไม่เกิน 30 ล้านบาท รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการรับชำระด้วยบัตรเดบิตต้องเกิดขึ้นระหว่าง 1 พ.ย. 2559 – 31 ธ.ค. 2564 เท่านั้น

4.4ลดหย่อนภาษีเงินลงทุนในธุรกิจ Startup

ผู้ยื่นภาษีสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีของเงินลงทุนในธุรกิจ Startup การใช้สิทธิค่าลดหย่อนในส่วนนี้ ตัวคุณอาจเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจนั้นๆ หรือเป็นนักลงทุนอิสระ (Angel Investor)ก็ได้ ซึ่งธุรกิจที่เข้าข่ายสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ดังนี้

 • ธุรกิจที่นำเงินไปลงทุนต้องอยู่ในรูปของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนจัดตั้งระหว่าง 1 ตุลาคม 2558- 31 ธันวาคม 2562 และต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท รวมถึงรายได้ในปีภาษีนั้นไม่เกิน 30 ล้านบาท
 • ต้องได้รับการรับรองจากกสทช.ว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และต้องมีรายได้ 80% จากการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมตามที่ กสทช.กำหนด
 • เงินลงทุนที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ผู้ใช้ยื่นภาษีต้องลงทุนระหว่าง 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 • ต้องถือหุ้นกิจการดังกล่าวต่อเนื่อง 2 ปีขึ้นไปนอกจากว่าจะกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพหรือเสียชีวิตเท่านั้น

4.5ลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก ปี 2558-2559

เป็นสิทธิลดหย่อนภาษีที่ยกมาจากปีก่อนๆ ผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกในปี 2558-2559 สามารถนำสิทธิมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละไม่เกิน 120,00 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • บ้านหลังแรกต้องซื้อในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2558- 31 ธันวาคม 2559
 • บ้านหลังแรกต้องราคาไม่เกิน 3,000,000 บาท (หากเกินจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีไม่ได้เลย)
 • สิทธิที่ใช้ได้ ไม่เกิน 20% ของราคาบ้านที่ซื้อ (3,000,000×20%=600,000) และนำมาแบ่งใช้สิทธิ 5 ปีภาษี ปีละเท่าๆ กัน ดังนั้นจะใช้สิทธิได้สูงสุดปีละ 600,000÷5= 120,000 บาท
 • 5 ปีที่สามารถใช้สิทธิได้ต้องต่อเนื่องกัน ปีไหนไม่ได้ใช้สิทธิถือว่าเสียสิทธิไปเลย ไม่สามารถนำมาทบในปีถัดไปได้ หมายความว่าหากซื้อบ้านหลังแรก ปี2558 ปีสุดท้ายที่ใช้สิทธิได้คือ ปี2562 หากซื้อบ้านหลังแรก ปี2559 ปีสุดท้ายที่ใช้สิทธิได้คือ ปี2563 และห้ามโอนหรือขายต่อภายใน 5 ปีที่ใช้สิทธิ และต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้น
 • บ้านที่นำมาใช้สิทธิต้องเป็นหลังแรกเท่านั้น หากเคยซื้อหลังอื่นมาก่อนและมาซื้อบ้านในปี 2559 อีกหลัง จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีส่วนนี้ไม่ได้
 • หากถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่ามาก่อนและปลูกบ้านหลังแรกบนที่ดินนั้นในปีที่กำหนด (ปี 2558-2559) ตามโครงการบ้านหลังแรก สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากสิทธิดูที่สิ่งปลูกสร้างไม่ใช่ที่ดิน
 • หากมีการกู้ร่วมและมีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังแรกร่วมกัน ต่างคนต่างมีรายได้ในปีภาษีและแยกยื่นภาษี ให้ใช้สิทธิ์ตามสัดส่วนที่ตนเองถือกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้น

อ่านสิทธิลดหย่อนภาษีปี 2561 เพิ่มเติม

กลุ่มที่1 ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว

กลุ่มที่2 ค่าลดหย่อนภาษีเบี้ยประกัน

กลุ่มที่3 ค่าลดหย่อนภาษีการลงทุน

กลุ่มที่5 ลดหย่อนภาษีจากการบริจาค

ที่มา: aommoney.com/ itax.in.th/ rd.go.th