สำหรับเงินลดหย่อนภาษีในกลุ่มที่ 5 หรือกลุ่มการบริจาค จะต้องคิดหลังจากหักค่าลดหย่อนภาษีในกลุ่มอื่นๆ ไปแล้ว”

5.1ลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา และการพัฒนาสังคม

เงินบริจาคในส่วนนี้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินที่บริจาคจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีกลุ่ม 1- 4 ไปแล้ว

ตรวจสอบรายชื่อสถาบันการศึกษาได้ที่: http://www.rd.go.th/publish/28654.0.html

ตรวจสอบรายชื่อสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้ที่: http://download.rd.go.th/fileadmin/download/sportsociety_241256.pdf

5.2ลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง

เงินบริจาคส่วนนี้จะต้องสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีกลุ่ม 1- 4 ไป ซึ่งสถาบันการศึกษาดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC (Eastern Economic Corridor) หรือชื่อภาษาไทยเรียกว่า โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

5.3ลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคให้กับสถานพยาบาล

เงินบริจาคส่วนนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริงแต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคให้สถานศึกษาแล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีกลุ่ม 1- 4 ไปแล้ว สถานพยาบาลในที่นี้รวมถึง สถานพยาบาลที่เป็นสถานศึกษา องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมถึงสภากาชาดไทยและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ

5.4ลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคทั่วไป

สามารถนำมาลดหย่อนได้ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนภาษี และค่าบริจาค 5.1-5.3 ส่วนใหญ่เป็นการบริจาคให้กับวัด สถานสงเคราะห์ มูลนิธิต่างๆ ที่เป็นสาธารณะกุศล สามารถเช็กรายชื่อได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/36170.0.html

อ่านสิทธิลดหย่อนภาษีปี 2561 เพิ่มเติม

กลุ่มที่1 ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว

กลุ่มที่2 ค่าลดหย่อนภาษีเบี้ยประกัน

กลุ่มที่3 ค่าลดหย่อนภาษีการลงทุน

กลุ่มที่4 ลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ที่มา: aommoney.com/ itax.in.th/ rd.go.th

shares