ตอบคำถามยอดฮิตของชาว pantip “อยากจดทะเบียนบริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?”

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 กระทรวงพาณิชย์มีประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีสาระสำคัญคือการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การลดอัตราค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ซึ่งเหตุผลในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ได้รับประโยชน์ในแง่ของค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทลดลงจากเดิม เป็นการช่วยเหลือเหล่าผู้ประกอบการให้จดจัดตั้งบริษัทได้ง่ายขึ้น เนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับนี้จะเป็นอย่างไร เราจะไปดูด้วยกันครับ

จ้างจดทะเบียนกับจดด้วยตนเอง อย่างไหนดีกว่ากัน

ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าถ้าอยากจดทะเบียนบริษัทใหม่ เจ้าของกิจการเขาเลือกวิธีไหนกัน ซึ่งในปัจจุบันวิธีการจดทะเบียนบริษัทที่เจ้าของกิจการนิยมมี 2 วิธีคือ การจดทะเบียนด้วยตนเองและการจ้างจดทะเบียน

  • การจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมักไม่ค่อยเลือกวิธีนี้ ทั้งๆ ที่การจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด เหตุผลหนึ่งก็คือ ผู้ประกอบการมักคิดว่าขั้นตอนต่างๆ มันยุ่งยาก และเสียเวลา หากคุณเป็นเจ้าของบริษัทที่ไม่ใหญ่มาก การจดทะเบียนด้วยตนเองเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
  • การจ้างจดทะเบียนบริษัท มีบริษัทมากมายที่รับจ้างจดทะเบียนบริษัทให้แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการเพียงแค่นำเอกสารหลักฐานการจัดตั้งบริษัทมอบให้แก่บริษัทที่รับจ้างจดทะเบียน ซึ่งเขาจะช่วยจัดการทุกอย่างให้แก่เรา แต่ค่าใช้จ่ายดำเนินการบางบริษัทก็แพงเอาเรื่องอยู่ แต่หากบริษัทที่คุณจัดตั้งมีขนาดใหญ่ มีหลายสาขา หรือคุณไม่มีเวลาจริงๆ วิธีนี้ก็น่าจะเหมาะสมกับคุณครับ

ในกฎหมายใหม่ สิ่งที่เปลี่ยนไปคือวิธีการคิดค่าธรรมเนียมการด้วยอัตราคงที่

แต่ก่อนเวลาเราต้องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะคิดอัตราค่าธรรมเนียมตามทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่สูงตามไปด้วย แต่ด้วยกฎหมายที่ออกมาใหม่จะให้คิดค่าธรรมเนียมด้วย “อัตราคงที่” และเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าบริษัทจะเล็กหรือใหญ่ ทุนจดทะเบียนจะมากหรือน้อยก็เสียค่าธรรมเนียม “เท่ากันหมด”

ประเด็นที่ไม่เปลี่ยนคือค่าธรรมเนียมด้านเอกสารและการบริการ

ในกฎหมายฉบับนี้ หากบริษัทต้องการขอเอกสารพร้อมรับรองสำเนา หรือหนังสือใดๆ ก็แล้วแต่ และยังรวมถึงการออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท กฎหมายยังคงกำหนดให้ใช้อัตราเดิมต่อไปไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการเช่น การตรวจเอกสารอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในส่วนของทุนจดทะเบียนเปลี่ยนไปอย่างไร

ค่าใช้จ่ายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียนมีค่าธรรมเนียมที่สำคัญ 2 ชนิดคือ

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนตั้งบริษัท: ในสมัยก่อนค่าธรรมเนียมนี้จะคิดตามมูลค่าทุนจดทะเบียน ทำให้ค่าธรรมเนียมจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5,000 – 250,000 บาท แต่ในกฎหมายนี้ทำให้เราเสียค่าธรรมเนียมนี้เพียง 5,000 บาทเท่านั้น ไม่ว่าทุนจดทะเบียนของคุณจะเท่าไรก็ตาม
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ: เช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทที่สมัยก่อนจะคิดตามมูลค่าทุนจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมส่วนนี้จะอยู่ที่ช่วง 500-25,000 บาท แต่ในกฎหมายฉบับใหม่จะใช้อัตราค่าธรรมเนียมคงที่ที่ 500 บาทเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนอื่นๆ ก็เปลี่ยนไปด้วย

ในสมัยก่อนหากคุณต้องการไปจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วนหรือเปลี่ยนแปลงการลงทุน หรือจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ก็ตาม ค่าธรรมเนียมจะมีหลากหลายอัตราจนน่าเวียนหัว (สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) แต่ในกฎหมายใหม่นี้เขาจะคิดค่าธรรมเนียมคุณเป็นรายครั้ง ที่ครั้งละ 500 บาทเท่านั้น

รู้จักอัตราค่าธรรมเนียมใหม่แล้ว ก็ถึงเวลาไปจดทะเบียนตั้งบริษัทกัน

เมื่อคุณเข้าใจเรื่องค่าธรรมเนียมแล้ว และชื่อที่คุณเลือกตั้งบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะไปจดทะเบียนตั้งบริษัท โดยให้คุณเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทั้งหมด(ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ไปยื่นจดทะเบียนได้ที่หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งสิ้น 87 แห่งปละให้คุณเตรียมค่าธรรมเนียมไปชำระดังต่อไปนี้

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 500    บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท 5,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท 200    บาท
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 100    บาท
  • ค่าอากรแสตมป์หนังสือบริคณห์สนธิ 200    บาท
  • ค่าอากรแสตมป์หนังสือจดทะเบียน 200    บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,200 บาท ทั้งนี้อาจมีค่าตรวจเอกสารเพิ่มเติม 50 บาท

การยื่นจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์: อีก 1 ทางเลือกในปัจจุบัน

หากใครไม่สะดวกเดินทางไปยื่นจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบริการจดทะเบียนบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) โดยเจ้าของกิจการสามารถเข้าไปจดทะเบียนตั้งบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งให้บริการในรูปแบบ one-stop service คือคุณสามารถยื่นจดทะเบียนที่ไหนก็ได้ เพียงแค่กรอกข้อมูลเพื่อจองชื่อบริษัทไปจนถึงยื่นจดทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมได้ทั้งหมดทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น

สามารถอ่านเพิ่มเติม: จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ด้วยตัวเองแบบ Step by Step

รัฐออกส่วนลด เพื่อจูงใจให้จดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยประกาศกฎหมายฉบับนี้ รัฐมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการหันมาใช้บริการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อลดขั้นตอน ลดการใช้กำลังคน ผู้ที่จดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมบริการจดทะเบียนลงอีก 30% จากที่คุณต้องเสียค่าธรรมเนียมหนังสือบริคณห์สนธิ 500 บาทก็จะเหลือเพียง 350 บาท และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทจาก 5,000 บาทเหลือเพียง 3,500 บาทเท่านั้น เมื่อสรุปค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทด้วยวิธีนี้คุณจะเหลือค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเพียงแค่ 4,550 บาท (เมื่อรวมกับค่าส่งไปรษณีย์ EMS 50 บาทจะเท่ากับ 4,600 บาท) ซึ่งประหยัดลงไปจากเดิมถึงเกือบครึ่ง

แต่การลดค่าธรรมเนียมไม่ได้ลดไปตลอด การลดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์จะลดค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่กฎหมายประกาศใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

การจดทะเบียนตั้งบริษัทด้วยตนเองจึงไม่ใช่เรื่องยากหรือน่าหนักใจอีกต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องของค่าธรรมเนียมเพราะการจดทะเบียนด้วยตนเองช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการไปจ้างให้บริษัทรับจดทะเบียนทำให้หลายเท่าตัว ศึกษาข้อมูล วิธีการและดูเอกสารให้พร้อม การลงมือทำเองไม่ได้ยากอย่างที่คิด