จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ด้วยตัวเองแบบ Step by Step

ในบทความนี้เราจะมาดูวิธีจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ด้วยเองแบบ step by step กันนะคะ เพื่อความรวดเร็วควรเตรียมข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ให้ครบถ้วนจะได้ไม่เสียเวลาโดยสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ได้ที่บทความ  3 Step จดทะเบียนบริษัท ด้วยตัวเองแบบฟรีๆ ไม่ยากอย่างที่คิด! 

การจดทะเบียนบริษัทผ่าน ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) นั้นจะช่วยให้เราประหยัดเวลาไปได้ไม่น้อยเลย เพราะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยื่นเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด การส่งเอกสารรวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆสามารถทำได้ผ่านระบบทั้งหมด ไม่เว้นแม้แต่การลงนามของผู้ก่อการและกรรมการบริษัทแต่ละคน มาดูกันดีกว่าค่ะว่าขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์มีอะไรบ้าง ตั้งสติและใจเย็นๆนะคะทุกคน! เริ่มค่ะ!

ก่อนที่จะเข้าไปกรอกข้อมูลอย่าลืมนะคะว่าเราต้องทำการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อน สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนได้ที่บทความ  3 Step จดทะเบียนบริษัท ด้วยตัวเองแบบฟรีๆ ไม่ยากอย่างที่คิด! 

หากยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อขอจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ที่ ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้เลือกที่เมนู “ทะเบียนนิติบุคคล

หลังจากนั้นเลือก “จดทะเบียนนิติบุคคล” จะมีเมนูหลักให้เลือก 4 เมนู  สำหรับการจดทะเบียนบริษัทครั้งแรกให้เลือก “สร้างคำขอการจดทะเบียนนิติบุคคล

คลิกหน้าถัดไป และเลือกรายการ “บริษัทจำกัด

 

คลิกหน้าถัดไประบบจะให้เลือกรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบริษัทจำกัดทั้งหมด ในขั้นตอนนี้ให้เลือกเฉพาะ จดหนังสือบริคณห์สนธิและจดจัดตั้งบริษัทพร้อมกัน(ภายในวันเดียว)

หลังจากนั้นกรอกข้อมูลทำตามขั้นตอนๆต่างของระบบไปเรื่อยๆ ไปดูกันทีละขั้นตอนนะคะ

ใบจองชื่อ

กรอกข้อมูลการจองชื่อ โดยชื่อของคนที่ทำการจองจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับคนที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

คำรับรอง

กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมในช่องที่มีเครื่องหมาย * สีแดงให้ครบถ้วน

รายงาน

เป็นส่วนของรายงานการประชุม ให้เลือก “รูปแบบสำเร็จรูป” และใส่จำนวนเงินที่ผู้ร่วมก่อการได้ใช้ไปในการก่อตั้งบริษัท และ กรอกข้อมูลผู้สอบบัญชีให้เรียบร้อย

แบบ บอจ.2 ( หนังสือบริคณห์สนธิ )

เลือกคำแสดงประเภทบริษัทในภาษาอักฤษ ใส่ข้อมูลสำนักงานของบริษัท ผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน

กดปุ่ม เพิ่ม เพื่อใส่ข้อมูลผู้ก่อการทั้งหมดทีละคน โดยผู้ก่อการทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะเพิ่มชื่อผู้ก่อการทั้งหมดในระบบ

แบบ บอจ.3 ( แบบรายการจดทะเบียนจัดตั้ง )

ให้เลือกและระบุว่าหุ้นที่บริษัทกำหนดไว้เป็นหุ้นประเภทใด ระหว่างหุ้นสามัญกับหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นแต่ละประเภทมีจำนวนเท่าใด ความแตกต่างของ หุ้นสามัญ (Common Stock) และ หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)

ในส่วนของ ข้อ 4 ไม่ต้องกรอกจำนวนเงินที่รับไว้เป็นค่าหุ้นรวมทั้งสิ้นนะคะ เพราะระบบจะทำการคำนวณให้เราโดยอัตโนมัติ

ส่วนต่อไปให้เลือกว่าบริษัทนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีกำหนดอายุหรือไม่ หากมีให้ระบุวันเดือนปีที่หมดอายุไว้ด้วย เมื่อถึงกำหนดอายุตามที่ระบุไว้ บริษัทจะไม่สามารถประกอบธุรกิจได้อีกหรือมีผลทำให้บริษัทต้องเลิกกันตามกฎหมาย

ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่และรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน

ในส่วนข้อบังคับ ให้ระบุว่า บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดยมีหรือไม่มีข้อบังคับ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว บริษัทจำกัดจะมีหรือไม่มีข้อบังคับก็ได้ พร้อมทั้งให้ระบุรอบปีบัญชีของบริษัทไว้ด้วย โดยให้ระบุเป็นตัวเลข 4 หลัก ใส่เฉพาะ วันที่ และ เดือนโดยไม่มีเครื่องหมายคั่น เช่น วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ให้ระบุเป็น 3112

แบบ บอจ.5 ( บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น )

ในส่วนนี้ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด ให้เราทำการตรวจสอบผู้ถือหุ้นว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ค่ะ  ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็สามารถกดไปหน้าถัดไปได้เลยค่ะ

แบบ ก ( แบบกรรมการเข้าใหม่ )

ส่วนนี้จะเป็นการใส่ข้อมูลกรรมการบริษัททั้งหมดตามที่ที่ประชุมได้แต่งตั้งไว้ ให้ทำการกด “เพิ่ม” เพื่อระบุรายละเอียดของกรรมการแต่ละคน

อำนาจกรรมการ 1

ให้เลือกรูปแบบอำนาจกรรมการตามที่ประชุมมีมติกำหนดไว้

แบบ ว. (รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ )

แบบ ว. คือขั้นตอนการกำหนดวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท ซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมี แบบ ว. สำเร็จรูปมาให้เราเลือกใช้ 5 แบบ หากตรงกับวัตถุประสงค์ของเรา(ทุกข้อ) ก็สามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งได้เลย  แต่หากแบบ ว.ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราหรือตรงแค่บางข้อ ให้เลือกไม่ใช้ แบบ ว. สำเร็จรูป และทำการเพิ่มวัตถุประสงค์ของเราทีละข้อจนครบตามที่เราเตรียมไว้

แบบ สสช. 1 (แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)

ระบุข้อมูลรายละเอียดลูกจ้าง หากมีผู้รับเหมา ให้ระบุข้อมูลของผู้รับเหมาด้วย

ในส่วน “ระบุสินค้าและบริการ” สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการกรอกรหัสธุรกิจ (ตามวัตถุประสงค์หลักที่ทำให้เกิดรายได้ ใส่ได้เพียง 2 ข้อเท่านั้น) โดยกด “TSIC” หลังจากนั้นใส่คำสั้นๆที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจเรา แล้วเลือก รหัสของวัตถุประสงค์ที่ตรงกับการค้นหา จากนั้นกดบันทึก

แบบเอกสาร

ส่วนนี้จะเป็นการอัพโหลดเอกสารต่างๆที่ต้องใช้การจดทะเบียนบริษัท  โดยไฟล์ที่เราจะทำการอัพโหลดเข้าระบบจะต้องมีรูปแบบและขนาดตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้นะคะ  ถ้าเจอปัญหาตรงจุดนี้ให้ลองกลับมาเช็คก่อนเลยว่ารูปแบบและขนาดไฟล์ที่เราอัพโหลดถูกต้องหรือไม่ หากทำการอัพโหลดไฟล์ต่างๆเรียบร้อยแล้วกดหน้าถัดไป

อ่านมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณได้เสร็จสิ้นกระบวนการทำคำขอจดทะเบียนบริษัทแล้วล่ะค่ะ ให้กดปุ่มยื่นคำขอเพื่อให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง โดยผลการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดจะถูกส่งไปยังอีเมลล์ของกรรมการแต่ละคนเพื่อแจ้งผลการอนุมัติ (อีเมลล์ที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของกรรมการแต่ละคน)

สิ่งที่ต้องทำต่อไปหลังจากคำขอจดทะเบียนบริษัทอนุมัติก็คือการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้เริ่มก่อการและกรรมการแต่ละคนจะต้องทำขั้นตอนการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน ซึ่งการลงนามอิเล็กทรอนิกส์มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบอีกครั้งแล้วเลือกที่เมนู “ทะเบียนนิติบุคคล” หลังจากนั้นเลือก “จดทะเบียนนิติบุคคล” จะมีเมนูหลักให้เลือก 4 เมนู  สำหรับกรณีที่คำขอจดทะเบียนบริษัทอนุมัติแล้วให้เลือก “ลงนามอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้นคลิกที่รูปดินสอเพื่อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบจะแสดงหน้าต่างของรายะละเอียดคำขอจดทะเบียน  ให้เราตรวจสอบรายละเอียดครั้ง หากทุกอย่างถูกต้องให้ เลือก “ยืนยันได้ทำการอ่านรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์” พร้อมกับใส่รหัสผ่านที่เราใช้ในการ log in เข้าสู่ระบบ และกดปุ่ม “ขอรหัส OPT” หลังจากนั้นจะมี SMS ส่งรหัสมาในข้อความ ให้เรานำรหัสนั้นมากรอกและกดหน้าถัดไป (รหัสจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ หากเกิดข้อผิดพลาดต้องกดขอรหัสใหม่ค่ะ)

หลังจากนั้นระบบจะแสดงผลการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ให้ทราบ

หากต้องการตรวจสอบผู้ก่อการและกรรมการที่ลงนามอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วสามารถดูได้โดยการคลิกที่รูป icon สีส้ม ที่ช่อง “ผู้ที่ลงชื่อ

ระบบจะแสดงสถานะลงนามอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ก่อการและกรรมการแต่ละคน

หลังจากผู้ก่อการและกรรมการทุกคนลงนามเรียบร้อยแล้วให้ผู้ทำคำขอ เข้าสู่ระบบอีกครั้งแล้วเลือกที่เมนู “ทะเบียนนิติบุคคล” หลังจากนั้นเลือก “จดทะเบียนนิติบุคคล” จะมีเมนูหลักให้เลือก 4 เมนู  สำหรับกรณีที่คำขอจดทะเบียนบริษัทอนุมัติแล้วให้เลือก “ยื่นขอจดทะเบียน

ระบบจะแสดงรายการคำขอจดทะเบียนทั้งหมดที่เรายื่นคำขอ ให้คลิกที่ icon สีเขียวในช่องดำเนินการของคำขอที่ที่ต้องการยื่นขอจดทะเบียนและมีการลงนามครบเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นคลิก “ยื่นเอกสาร”

คลิก “ชำระเงิน” เพื่อเข้าสู่กระบวนชำระค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนบริษัท

ในขั้นตอนนี้สามารถขอหนังสือรับรองได้ โดยระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัททั้งหมดออกมาให้อัตโนมัติ

หลังจากนั้นกรอกข้อมูลสถานที่ที่เราต้องการให้จัดส่งเอกสารได้เลยค่ะ

ระบบจะสรุปการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับจดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง หลังจากนั้นเลือกช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM, Internet Banking และ Mobile Banking ได้

หากชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจะทำการรับเรื่องจดทะเบียน และจะทำการแจ้งผลการจดทะเบียนผ่านอีเมลล์  เมื่อได้รับอีเมลล์ก็ถือเป็นอันสิ้นสุดการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์แล้วล่ะค่ะ

จดขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์

อ่านมาถึงตรงนี้ใช้พลังงานกันไปไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะ แต่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะภูมิใจไม่น้อยที่สามารถจดทะเบียนบริษัทได้ด้วยตัวเอง  ประหยัดทั้งเงิน ประหยัดทั้งเวลา แถมยังเป็นที่ปรึกษาให้คนที่กำลังจดทะเบียนบริษัทได้อีกด้วย