stripe-banner
Help
นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการช้อปกับออฟฟิศเมท บริษัทฯ มีนโยบายรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกับที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ
 • ลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ถูกต้องภายใน 5 วันทำการ โดยไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าต่างจังหวัด
  - กรณีสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง กรุณาส่งสินค้าคืนผ่านทางไปรษณีย์ไทย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น พร้อมจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้คุณ
  - กรณีเปลี่ยนสินค้าจากสาเหตุอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯ ยินดีบริการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ฟรี
 • สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน ไอที และเฟอร์นิเจอร์ กรณีสินค้ามีปัญหาจากการผลิต บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของผู้ผลิต โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดในใบรับประกัน
 • สินค้าสั่งซื้อพิเศษหรือสินค้าสั่งผลิต และสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
 • สินค้าประเภทตลับหมึก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนหากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
#
กลับด้านบน